dilluns, 8 de desembre del 2008

PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTALEl Pla Especial del Catàleg del Patrimoni aprovat l’any 1985 inventaria i contempla la protecció de determinats edificis de la nostra vila.

No obstant i això, és constatable que la desaparició o bé la pèrdua de valor d’elements que formen part de la identitat col.lectiva ha fet créixer el nivell de preocupació dels ciutadans per la conservació del patrimoni.

En conseqüència, se’ns planteja com una necessitat refer el document vigent, ja que la descripció de la valoració dels elements protegits es mostra incompleta, no es defineixen els entorns de protecció i es circumscriu únicament en alguns béns de valor arquitectònic, ignorant altres elements que configuren el paisatge i que també cal protegir.

Com a mostra del que diem, en aquests darrers anys l’incompliment del deure de conservació per part dels seus propietaris ha provocat el deteriorament progressiu de dos edificis emblemàtics, posant en perill imminent el seu estat de conservació: la masia de Can Villà i Can Busquets.

A Can Villà l’aspecte és trist i lamentable, indigne d’una masia del segle XVI, i és molt probable que calgui una actuació urgent per garantir l’estabilitat de l’edifici.

A Can Busquets, l’abandonament de l’edifici per part del propietari i posteriorment les successives, i en molts casos grolleres, ocupacions de la casa ha accelerat la seva degradació –i la de l’antiga masoveria- : s’hi han produït petits incendis, la coberta ha perdut la seva impermeabilitat, s’han trencat els vidres dels finestrals i el jardí i l’entorn s’ha ruderalizat, amb perill d’insalubritat pels veïns...

La propietat de Can Busquets ha dut a terme a principis de novembre una intervenció incoherent i barroera que, entre altres despropòsits, ha acabat amb la destrossa d’una part de l’era i l’enderroc d’una coberta d’uralita sense la preceptiva intervenció d’un gestor autoritzat de residus perillosos.

El passat dilluns 10 de novembre, un grup de ciutadans i ciutadanes preocupats per l’estat de conservació del Patrimoni de Sant Pol de Mar ens vam reunir públicament per tal de prendre una posició activa sobre Can Busquets i el patrimoni arquitectònic i mediambiental.
La intenció d’aquesta reunió era aportar propostes per tal d’evitar la degradació i, en altres casos, millorar la conservació d’aquests béns, i és per això que en aquests moments posem a consideració de la població i sol·licitem a l’Ajuntament el següent :

Primer.- Que, sense més dilació, l’Ajuntament requereixi als propietaris de Can Busquets i de Can Villà per dur a terme urgentment les actuacions necessàries per tal d’aturar l’estat de degradació d’aquests dos béns protegits i retornar-los a un estat de conservació correcte.
Que, en el cas d’incompliment, actuï de forma subsidiària seguint el procediment establert a l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme de Catalunya i a la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

Segon.- Que es requereixi urgentment a la propietat de Can Busquets per procedir a la retirada de les restes d’uralita per part d’un gestor autoritzat, i es faci una inspecció i es garanteixin les condicions de salubritat atesa la proximitat amb el nucli urbà de l’Hotel.

Tercer.- Atès que el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni, aprovats l’any 1985 han quedat evidentment obsolets, demanem que es redacti un nou Pla Especial i Catàleg del Patrimoni de Sant Pol de Mar, de forma que s’ampliï el nombre, les àrees i tipologies d’elements catalogats i protegits, inclosos els naturals.

Quart.- Per tal de garantir la protecció del Patrimoni, i seguint l’exemple d’experiències reeixides del nostre entorn proper, proposem la creació d’una Junta del Patrimoni que supervisi les actuacions que incideixen sobre els béns catalogats i el seu entorn immediat.

Posem a consideració que en el pressupost de 2009, actualment en fase d’el.laboració, pugui habilitar-se una partida destinada específicament al patrimoni en previsió de cobrir les necessitats esmentades i d’altres macances que puguin ser detectades.

En la mesura que aquesta és una qüestió que afecta a tothom, veiem una possible via de diàleg i acord en la presentació d’una proposta al ple consensuada entre tots els grups. Per això en fem partícips també a les juntes locals dels partits que varen formar candidatura a les darreres eleccions municipals.


Restem a la vostra disposició.

7 comentaris:

Pèsol ha dit...

La nostra família s'dhereix al manifest:
M. Carmen Ginés García
Pedro J. Subías Loren
Pablo Subías Ginés
Javier Subías Ginés

Dave ha dit...

La nostra familia també s'adhereix al manifest:

Aurora, David i Anna

atram ha dit...

La nostra família s'adhereix al manifest per la desensa del patrimoni del nostre poble.
Xavi, Marta, Pol, Berta i Júlia Osés Talamás

Joan Vigatà ha dit...

Nosaltres també en hi adherim. Som la Lídia, en Joan, la Clara i l'Eduard.

Jordi Armengol ha dit...

Nosaltres també ens hi adherim :

Jordi Armengol
Anna Losantos
Mariona Armengol
Carme Armengol

César Navarro Colomé ha dit...

La meva dona i jo també ens adherim al manifest:

César Navarro Colomé

Olga Gracia Pozo

irene ha dit...

Bon día,
busco la Mariona Armengol Losantos, ja que he trobat una cosa que li pertany, i voldría tornar-li, ja que conté info que crec que necessita.
Si ets tu, contacta´m a imargareto@gmail.com

i si la conexeu, si us plau, dieu-li.

Gràcies