dijous, 11 de juny del 2009

SEGON DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE CAN BUSQUETS

DECRET DE L’ALCALDIA 56/2009

En data 8 de gener anterior aquesta Alcaldia dictà decret número 3/2009 d’ordre
d’execució a la propietat de la finca “Can Busquets”, requerint la realització de diverses
actuacions a l’esmentada finca atesa l’obligació de les persones propietàries de béns
immobles de complir amb els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la
legislació vigent.

En data 27 -1-2009, el Sr. Francisco Martin Gómez, en qualitat de propietari de
l’esmentada finca presenta escrit indicant la realització d’algunes de les actuacions
ordenades i aportant certificat de retirada de residus de fibrociment i dipòsit mitjançant
un gestor autoritzat, sense acomplir amb els punts SEGON I TERCER del referit
Decret.

Vist que les actuacions pendents de realitzar únicament pot portar-les a terme la
propietat que és qui té l’accès a l’interior de les construccions, i d’acord amb el punt
CINQUË del Decret 3/2009, el qual indica que l’Ajuntament podrà acordar la imposició
de multes coercitives, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació
d’execució, tot aixó independentment de l’inici de l’oportú expedient sancionador.

HE RESOLT:

PRIMER.- Requerir novament al Sr. Francisco Martin Gómez perquè en el termini
màxim d’UN MES procedeixi a donar compliment als punts segon i tercer del Decret
3/2009 que li fou notificat en data 16 de gener de 2009., els quals son del tenor literal
següent:
“SEGON.-REQUERIR a la part propietària de la Masia de Can Busquets, Sr.
Francisco Martin Gòmez per tal que, en el termini màxim d’UN MES aporti dictamen
tècnic, visat, sobre l’estat de conservació dels edificis de Can Busquets, en el qual es
determinin les obres i actuacions necessàries per tal de garantir:
- l’estabilitat de l’edificació.
- La impermeabilització de l’edificació.
- Les condicions objectives d’habitabilitat de l’habitatge.
- La conservació dels elements protegits de l’edifici reflectits a la fitxa del
Catàleg.
TERCER.- REQUERIR a la propietat de la finca Can Busquets, Sr. Francisco Martin
Gómez a fi que en el termini màxim d’UN MES aporti projecte de restauració o de
legalització de les obres d’enderroc efectuades sense llicència municipa”.

SEGON.- Advertir a l’interessat que l’incompliment d’aquesta ordre comportarà la
imposició d’una primera multa coercitiva per import de 1000 €uros, de conformitat amb
el que estableix l’article 217 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 277 del
Reglament de Desplegament de la Llei .

Sant Pol de Mar, 6 de març de 2009.

Davant meu

L’Alcalde, La Secretària,
Manuel Mombiela Simon M. Carme Solís Ferrer

dijous, 4 de juny del 2009

Catalunya abans


Per veure més grand clicar a la imatgedijous, 21 de maig del 2009

Vil•la romana del Morer

Segons llegim a la publicació de Abertis (Els jaciments arqueològics al voltant de les autopistes Catalanes) es una construcció romana d’una superfície aproximada de 1500 m2. Es tracta d’un edifici destinat a la producció, el premsat i l’elaboració del vi, la ferreria i la mòlta de gra, amb una gran zona destinada a l’emmagatzematge del vi (celler) i una zona d’habitatge que per les seves característiques feia també les funcions de punt de vigilància, de control de la costa i de far. Va ser excavat amb el finançament d’Abertis i les fotografies podem veure com va quedar aleshores.


La situació actual es ben diferent
dilluns, 9 de març del 2009

Notícies al Punt Maresme

Carta al director:

El passat divendres, 27 de febrer, es va lliurar a l’Ajuntament de Sant Pol un plec amb més de 1.000 signatures de suport al Manifest per a la conservació del patrimoni arquitectònic i ambiental. En aquest manifest es demana al Govern municipal una actuació urgent de salvaguarda de les masies de Can Busquets i Can Villà per tal d’aturar el seu estat de degradació. La reivindicació es fa extensiva a tot el conjunt del patrimoni, incloent-hi el patrimoni natural.
El grup redactor vol agrair a tots els signants el seu interès, molt especialment a les persones i entitats que han participat activament en la difusió del manifest. Aquesta recollida massiva d’adhesions dóna a entendre el profund estat de preocupació de moltes persones davant la pèrdua o la degradació d’elements que, a més del seu valor material, formen part intrínseca de la identitat d’un poble que, una vegada més, està dient que no vol deixar de ser-ho.

Sant Pol, març del 2009