dijous, 11 de juny del 2009

SEGON DECRET DE L’ALCALDIA SOBRE CAN BUSQUETS

DECRET DE L’ALCALDIA 56/2009

En data 8 de gener anterior aquesta Alcaldia dictà decret número 3/2009 d’ordre
d’execució a la propietat de la finca “Can Busquets”, requerint la realització de diverses
actuacions a l’esmentada finca atesa l’obligació de les persones propietàries de béns
immobles de complir amb els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la
legislació vigent.

En data 27 -1-2009, el Sr. Francisco Martin Gómez, en qualitat de propietari de
l’esmentada finca presenta escrit indicant la realització d’algunes de les actuacions
ordenades i aportant certificat de retirada de residus de fibrociment i dipòsit mitjançant
un gestor autoritzat, sense acomplir amb els punts SEGON I TERCER del referit
Decret.

Vist que les actuacions pendents de realitzar únicament pot portar-les a terme la
propietat que és qui té l’accès a l’interior de les construccions, i d’acord amb el punt
CINQUË del Decret 3/2009, el qual indica que l’Ajuntament podrà acordar la imposició
de multes coercitives, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació
d’execució, tot aixó independentment de l’inici de l’oportú expedient sancionador.

HE RESOLT:

PRIMER.- Requerir novament al Sr. Francisco Martin Gómez perquè en el termini
màxim d’UN MES procedeixi a donar compliment als punts segon i tercer del Decret
3/2009 que li fou notificat en data 16 de gener de 2009., els quals son del tenor literal
següent:
“SEGON.-REQUERIR a la part propietària de la Masia de Can Busquets, Sr.
Francisco Martin Gòmez per tal que, en el termini màxim d’UN MES aporti dictamen
tècnic, visat, sobre l’estat de conservació dels edificis de Can Busquets, en el qual es
determinin les obres i actuacions necessàries per tal de garantir:
- l’estabilitat de l’edificació.
- La impermeabilització de l’edificació.
- Les condicions objectives d’habitabilitat de l’habitatge.
- La conservació dels elements protegits de l’edifici reflectits a la fitxa del
Catàleg.
TERCER.- REQUERIR a la propietat de la finca Can Busquets, Sr. Francisco Martin
Gómez a fi que en el termini màxim d’UN MES aporti projecte de restauració o de
legalització de les obres d’enderroc efectuades sense llicència municipa”.

SEGON.- Advertir a l’interessat que l’incompliment d’aquesta ordre comportarà la
imposició d’una primera multa coercitiva per import de 1000 €uros, de conformitat amb
el que estableix l’article 217 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 277 del
Reglament de Desplegament de la Llei .

Sant Pol de Mar, 6 de març de 2009.

Davant meu

L’Alcalde, La Secretària,
Manuel Mombiela Simon M. Carme Solís Ferrer

dijous, 4 de juny del 2009

Catalunya abans


Per veure més grand clicar a la imatgedijous, 21 de maig del 2009

Vil•la romana del Morer

Segons llegim a la publicació de Abertis (Els jaciments arqueològics al voltant de les autopistes Catalanes) es una construcció romana d’una superfície aproximada de 1500 m2. Es tracta d’un edifici destinat a la producció, el premsat i l’elaboració del vi, la ferreria i la mòlta de gra, amb una gran zona destinada a l’emmagatzematge del vi (celler) i una zona d’habitatge que per les seves característiques feia també les funcions de punt de vigilància, de control de la costa i de far. Va ser excavat amb el finançament d’Abertis i les fotografies podem veure com va quedar aleshores.


La situació actual es ben diferent
dilluns, 9 de març del 2009

Notícies al Punt Maresme

Carta al director:

El passat divendres, 27 de febrer, es va lliurar a l’Ajuntament de Sant Pol un plec amb més de 1.000 signatures de suport al Manifest per a la conservació del patrimoni arquitectònic i ambiental. En aquest manifest es demana al Govern municipal una actuació urgent de salvaguarda de les masies de Can Busquets i Can Villà per tal d’aturar el seu estat de degradació. La reivindicació es fa extensiva a tot el conjunt del patrimoni, incloent-hi el patrimoni natural.
El grup redactor vol agrair a tots els signants el seu interès, molt especialment a les persones i entitats que han participat activament en la difusió del manifest. Aquesta recollida massiva d’adhesions dóna a entendre el profund estat de preocupació de moltes persones davant la pèrdua o la degradació d’elements que, a més del seu valor material, formen part intrínseca de la identitat d’un poble que, una vegada més, està dient que no vol deixar de ser-ho.

Sant Pol, març del 2009

dilluns, 8 de desembre del 2008

PER A LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTALEl Pla Especial del Catàleg del Patrimoni aprovat l’any 1985 inventaria i contempla la protecció de determinats edificis de la nostra vila.

No obstant i això, és constatable que la desaparició o bé la pèrdua de valor d’elements que formen part de la identitat col.lectiva ha fet créixer el nivell de preocupació dels ciutadans per la conservació del patrimoni.

En conseqüència, se’ns planteja com una necessitat refer el document vigent, ja que la descripció de la valoració dels elements protegits es mostra incompleta, no es defineixen els entorns de protecció i es circumscriu únicament en alguns béns de valor arquitectònic, ignorant altres elements que configuren el paisatge i que també cal protegir.

Com a mostra del que diem, en aquests darrers anys l’incompliment del deure de conservació per part dels seus propietaris ha provocat el deteriorament progressiu de dos edificis emblemàtics, posant en perill imminent el seu estat de conservació: la masia de Can Villà i Can Busquets.

A Can Villà l’aspecte és trist i lamentable, indigne d’una masia del segle XVI, i és molt probable que calgui una actuació urgent per garantir l’estabilitat de l’edifici.

A Can Busquets, l’abandonament de l’edifici per part del propietari i posteriorment les successives, i en molts casos grolleres, ocupacions de la casa ha accelerat la seva degradació –i la de l’antiga masoveria- : s’hi han produït petits incendis, la coberta ha perdut la seva impermeabilitat, s’han trencat els vidres dels finestrals i el jardí i l’entorn s’ha ruderalizat, amb perill d’insalubritat pels veïns...

La propietat de Can Busquets ha dut a terme a principis de novembre una intervenció incoherent i barroera que, entre altres despropòsits, ha acabat amb la destrossa d’una part de l’era i l’enderroc d’una coberta d’uralita sense la preceptiva intervenció d’un gestor autoritzat de residus perillosos.

El passat dilluns 10 de novembre, un grup de ciutadans i ciutadanes preocupats per l’estat de conservació del Patrimoni de Sant Pol de Mar ens vam reunir públicament per tal de prendre una posició activa sobre Can Busquets i el patrimoni arquitectònic i mediambiental.
La intenció d’aquesta reunió era aportar propostes per tal d’evitar la degradació i, en altres casos, millorar la conservació d’aquests béns, i és per això que en aquests moments posem a consideració de la població i sol·licitem a l’Ajuntament el següent :

Primer.- Que, sense més dilació, l’Ajuntament requereixi als propietaris de Can Busquets i de Can Villà per dur a terme urgentment les actuacions necessàries per tal d’aturar l’estat de degradació d’aquests dos béns protegits i retornar-los a un estat de conservació correcte.
Que, en el cas d’incompliment, actuï de forma subsidiària seguint el procediment establert a l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme de Catalunya i a la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

Segon.- Que es requereixi urgentment a la propietat de Can Busquets per procedir a la retirada de les restes d’uralita per part d’un gestor autoritzat, i es faci una inspecció i es garanteixin les condicions de salubritat atesa la proximitat amb el nucli urbà de l’Hotel.

Tercer.- Atès que el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni, aprovats l’any 1985 han quedat evidentment obsolets, demanem que es redacti un nou Pla Especial i Catàleg del Patrimoni de Sant Pol de Mar, de forma que s’ampliï el nombre, les àrees i tipologies d’elements catalogats i protegits, inclosos els naturals.

Quart.- Per tal de garantir la protecció del Patrimoni, i seguint l’exemple d’experiències reeixides del nostre entorn proper, proposem la creació d’una Junta del Patrimoni que supervisi les actuacions que incideixen sobre els béns catalogats i el seu entorn immediat.

Posem a consideració que en el pressupost de 2009, actualment en fase d’el.laboració, pugui habilitar-se una partida destinada específicament al patrimoni en previsió de cobrir les necessitats esmentades i d’altres macances que puguin ser detectades.

En la mesura que aquesta és una qüestió que afecta a tothom, veiem una possible via de diàleg i acord en la presentació d’una proposta al ple consensuada entre tots els grups. Per això en fem partícips també a les juntes locals dels partits que varen formar candidatura a les darreres eleccions municipals.


Restem a la vostra disposició.

Sant Pol, un poble únic

La nostra vila es plena de racons entranyables, tradicions i natura exquisida que cal protegir. De vegades no som concients de tot el que ens envolta, es per això que aquí us deixo una petita mostra del que és el nostre poble. Espero us agradi.